Dr Mbijekana

Dr IGT Mogolane

Dr JA Adebiyi

Dr EJ Joseph

Dr J M Mensah

Dr Jam Jam

Dr Mbalekwa

Dr Mgwedli

Dr Z Mafuya

Dr W Langazana